ZINKOROT POR 25MG TBL NOB 50

100 %
Zinkorot je léčivý přípravek obsahující jako léčivou látku zinek, což je stopový prvek potřebný pro biologické procesy v lidském těle. Zinkorot se užívá při stavech spojených...
162 Kč
Doprava 49 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Zdravotal.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (61)

Skladem • 1 varianta69 Kč100 % • 2 216 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 1 080 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 2 039 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč98 % • 8 377 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč94 % • 4 705 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 16 320 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 827 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 11 035 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč95 % • 12 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 1 252 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč96 % • 449 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč70 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 415 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč95 % • 359 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč95 % • 630 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta74 Kč100 % • 817 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 276 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč94 % • 1 472 recenzíDalší informace

Popis produktu

Zinkorot je léčivý přípravek obsahující jako léčivou látku zinek, což je stopový prvek potřebný pro biologické procesy v lidském těle. Zinkorot se užívá při stavech spojených...

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Zdravotal.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • registrované léčivo
  • kvalita
  • opravdu funguje
  • dávám i dětem

  vyšší cena, ale dá se to pochopit....

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Zinkorot je léčivý přípravek obsahující jako léčivou látku zinek, což je stopový prvek potřebný pro biologické procesy v lidském těle.

Zinkorot se užívá při stavech spojených s nedostatkem zinku, a to v případech, kdy jeho přísun potravou dostatečně nepokrývá zvýšenou potřebu organismu na příjem zinku, např. při:

 • stavech nachlazení
 • zvýšené vnímavosti k infekcím
 • zhoršeném/prodlouženém hojení ran

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinkorot užívat

Neužívejte přípravek Zinkorot jestliže jste alergický(á) na zinek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zinkorot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zinek může ovlivňovat vstřebávání mědi. Pokud užíváte přípravek Zinkorot déle než 14 dnů (viz bod 3), lékař může vyžadovat pravidelné sledování hladiny mědi v krvi.

Děti

Přípravek Zinkorot není určen pro děti mladší 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Zinkorot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Chelatační látky (používané k odstraňování těžkých kovů z organismu) jako je D-penicilamin, dimerkaptopropan sulfonová kyselina (DMPS), dimerkaptosukcinová kyselina (DMSA) a etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA), mohou snižovat vstřebávání zinku nebo zvyšovat jeho vylučování z organismu.

Současný příjem solí železa, mědi a vápníku může snižovat vstřebávání zinku. Vstřebávání zinku se snižuje po podání antacid (léky, které neutralizují kyselost žaludku).

Vysoké dávky zinku mohou snižovat vstřebávání mědi a železa.

Zinek snižuje vstřebávání tetracyklinů, ofloxacinu a jiných fluorochinolonových antibiotik (např. norfloxacin, ciprofloxacin). Z tohoto důvodu je třeba zachovat interval alespoň 3 hodiny mezi užitím zinku a uvedených léků.

Přípravek Zinkorot s jídlem a pitím

Potrava s vysokým obsahem fytinů (např. cereální produkty, luštěniny, oříšky) snižuje vstřebávání zinku. Káva může narušovat vstřebávání zinku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání přípravku Zinkorot během těhotenství a v období kojení musí rozhodnout lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné studie o vlivu přípravku Zinkorot na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ovlivnění se nepředpokládá.

Přípravek Zinkorot obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Zinkorot užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinkorot se užívá perorálně (ústy), nalačno, a s dostatečným množstvím tekutiny (sklenicí vody). Každou tabletu je možné rozdělit na dvě stejné poloviny.

Doporučené dávkování

Dospělí a dospívající (12 – 17 let): doporučená dávka je 1 – 2 tablety přípravku Zinkorot (odpovídá 25 – 50 mg zinku) denně. Tablety je možné rozdělit tak, aby se užívala ½ tablety maximálně 4krát denně.

Délka léčby

Stavy nachlazení

Délka léčby je 5 – 10 dnů (maximálně 14 dnů). Neužívejte Zinkorot déle než 14 dnů a nepřekračujte doporučené dávkování. Pokud potřebujete přípravek Zinkorot užívat déle než 14 dnů, je nutné kontaktovat lékaře.

Ostatní stavy spojené s nedostatkem zinku

U ostatních stavů spojených s nedostatkem zinku o délce léčby rozhoduje lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinkorot, než jste měl(a)

Při užívání vysokých dávek se může vyskytnout např. bolest břicha, nevolnost a zvracení, může se projevit nedostatek mědi. Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zinkorot

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, co nejdříve si vzpomenete, pokud již není čas na užití další dávky. Pokud k tomu dojde, neužívejte zapomenutou dávku, ale užijte svou obvyklou dávku ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Zinkorot a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv z následujících potíží: obtížné dýchání stažení hrdla otok rtů, jazyka nebo tváře vznik vyrážky nebo kopřivky

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

Na začátku léčby mohou soli zinku způsobovat bolest břicha, nevolnost, trávicí obtíže a průjem. Tyto potíže jsou častější v případě, že se zinek užívá nalačno. Pokud se tyto potíže vyskytnou, může se přípravek výjimečně užít s jídlem, s výjimkou potravin s vysokým obsahem fytinů (viz bod 2). Příznaky rychle ustupují, pokud lék přestanete užívat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Zinkorot uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ nebo blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dniuvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zinkorot obsahuje

Léčivou látkou je zincum.Jedna tableta obsahuje zincum 25 mg (jako zinci orotas dihydricus 157,36 mg).

Pomocnými látkami jsou:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Zinkorot vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá plochá tableta se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech.

Balení po 20, 50 nebo 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7 71034 Böblingen

Německo

Výrobce

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Str. 2 82343 Pöcking

Německo

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 1 080 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč96 % • 449 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč95 % • 630 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

1zákazník doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
100 %
průměr z 1 hodnocení
5
1 ×
4
0 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v Zdravotal.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • registrované léčivo
  • kvalita
  • opravdu funguje
  • dávám i dětem

  vyšší cena, ale dá se to pochopit....