MAGNEROT POR 500MG TBL NOB 50 I

Kvalitní MAGNEROT TBL.50 za 198 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MAGNEROT tablety Magnesii orotas dihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci...
235 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (47)

Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 16 320 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 827 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč95 % • 12 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč98 % • 8 377 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 11 035 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč19 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč94 % • 1 472 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč100 % • 315 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč95 % • 630 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč95 % • 359 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 2 039 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč90 % • 195 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta74 Kč100 % • 817 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 276 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta95 % • 44 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč100 % • 1 299 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč88 % • 244 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč92 % • 22 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč97 % • 1 999 recenzíDalší informace

Popis produktu

Kvalitní MAGNEROT TBL.50 za 198 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MAGNEROT tablety Magnesii orotas dihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci...

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
tablety

Recenze

  Parametry produktu

  Výrobce
  Forma přípravku
  tablety

  Popis produktu

  Kvalitní MAGNEROT TBL.50 za 198 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

  MAGNEROT tablety

  Magnesii orotas dihydricus

  Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci 1.Co je Magnerot a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat 3.Jak se Magnerot užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak Magnerot uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE MAGNEROT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  Přípravek je určen k léčbě poruch svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku, jako jsou křeče ve svalech, tetanie (svalové záškuby) nebo angina pectoris. Dále je užíván, dojde-li k nedostatku hořčíku následkem jednostranné výživy nebo užívání různých léků (hormonálních antikoncepčních přípravků, močopudných nebo projímavých léků), alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (v období kojení nebo ve stresových situacích). Přípravek se užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), při některých poruchách srdečního rytmu, zejména způsobených předávkováním digitalisových glykosidů, a při arteriosklerose. Dále se užívá k ochranné léčbě proti srdečnímu infarktu a nekrózám srdečního svalu, arteritidě (zánětu tepen) a stenokardii (bolesti na hrudi). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAGNEROT UŽÍVAT

  Neužívejte Magnerot

  Jestliže jste alergický(á) na magnesium orotát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  Přípravek nesmí být užíván u stavů s vysokou hladinou hořčíku v krvi, popř. s příznaky jeho předávkování - svalovou ochablostí, a dále u onemocnění myasthenia gravis.

  Užívání přípravku není vhodné současně s barbituráty, léky, které tlumí centrální nervovou činnost nebo léky pro spaní.

  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Magnerot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Další léčivé přípravky a přípravek Magnerot

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Než začnete současně s užíváním přípravku Magnerot užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

  Hořčík obsažený v přípravku má vzájemně opačný účinek s vápníkem v cílovém působení na srdeční sval a svalové napětí (hořčík zeslabuje sílu srdečního stahu a svalové napětí), zesiluje ochrnující vliv látek typu kurare na periferní svalstvo. Zesiluje účinek streptomycinu, kanamycinu, vankomycinu a bacitracinu, snižuje účinek tetracyklinů. Zesiluje centrálně tlumivé účinky léků na spaní a útlum centrální nervové činnosti.

  Při současném užívání železa je nutno si povšimnout, že hořčík může narušit příjem železa. V takovém případě je nutno dodržet interval 2-3 hodiny mezi užitím přípravku s hořčíkem a železem. Totéž platí pro užívání fluoridu sodného.

  Těhotenství a kojení

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Magnerot se může užívat v těhotenství a v období kojení.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Magnerot nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

  Přípravek Magnerot obsahuje monohydrát laktózy.

  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE MAGNEROT UŽÍVÁ

  Dávkování je individuální podle závažnosti nedostatku hořčíku, event. potřeby. Neurčí-li lékař jinak, počáteční dávka je 3krát denně 2 tablety po dobu jednoho týdne, poté 1 až 2krát denně 1 až 2 tablety. Děti od 6 let užívají přípravek Magnerot v dávkování 3x denně 1 tabletu. Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Délku léčby určí lékař.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnerot, než jste měl(a)

  Při eventuálním předávkování nebo nekontrolovaném požití tablet dítětem (které může být provázeno poklesem krevního tlaku, s případnou nevolností až mdlobami, či může vést k dýchacím potížím) je nutno neprodleně vyhledat lékaře.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnerot

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Předávkování může vést až k útlumu vědomí, svalové ochablosti. Dlouhodobé užívání v pozdním těhotenství může vyvolat útlum a svalovou ochablost novorozence.

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK MAGNEROT UCHOVÁVAT

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

  Léčivou látkou je magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tabletě (odpovídá 32,8 mg hořčíku).

  Pomocnými látkami jsou povidon K30, mastek, magnesium-stearát, natrium-cyklamát, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

  Jak Magnerot vypadá a co obsahuje toto balení

  Magnerot jsou bílé ploché tablety o průměru 13 mm s dělící rýhou na jedné straně.

  Balení obsahuje 50 tablet.

  Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč95 % • 630 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta99 Kč97 % • 3 299 recenzíDalší informace

  Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

  • Pokud vás tedy trápí nedostatek hořčíku a máte dojem, že by se to na zdraví vašeho organismu mohlo negativně projevit, m...

   Zobrazit celou recenzi na 1t.cz