MAGNEROT POR 500MG TBL NOB 100 I

TOP 9 v kategorii Volně prodejné léky

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

MAGNEROT POR 500MG TBL NOB 100 I

100 %
Kvalitní MAGNEROT TBL.100 za 369 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MAGNEROT tablety Magnesii orotas dihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci...
269 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Best-Lékárna.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (48)

Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 4 620 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 10 889 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 668 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 737 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč100 % • 5 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč96 % • 1 245 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 8 267 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč90 % • 626 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta75 Kč100 % • 511 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč97 % • 1 988 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 310 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 666 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 18 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč90 % • 193 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 979 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč92 % • 355 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 2 436 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč98 % • 2 678 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč96 % • 1 464 recenzíDalší informace

Popis produktu

Kvalitní MAGNEROT TBL.100 za 369 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MAGNEROT tablety Magnesii orotas dihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci...

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
tablety

Recenze

 • , zakoupeno v Zdravotal.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • po užívání produktu již nemám křeče v lýtkách
  • cena
 • , zakoupeno v Zdravotal.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Doporučeno lékařem,doporučuji!

 • , zakoupeno v Lékárna pohoda

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Nejlepší produkt na bolesti břicha při PMS, hlavy ... nejsilnější hořčík a skutečně pomůže, po x-letech nepotřebuji žádné růžové pilulky

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
tablety

Popis produktu

Kvalitní MAGNEROT TBL.100 za 369 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MAGNEROT tablety

Magnesii orotas dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.Co je Magnerot a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat 3.Jak se Magnerot užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak Magnerot uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE MAGNEROT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek je určen k léčbě poruch svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku, jako jsou křeče ve svalech, tetanie (svalové záškuby) nebo angina pectoris. Dále je užíván, dojde-li k nedostatku hořčíku následkem jednostranné výživy nebo užívání různých léků (hormonálních antikoncepčních přípravků, močopudných nebo projímavých léků), alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (v období kojení nebo ve stresových situacích). Přípravek se užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), při některých poruchách srdečního rytmu, zejména způsobených předávkováním digitalisových glykosidů, a při arteriosklerose. Dále se užívá k ochranné léčbě proti srdečnímu infarktu a nekrózám srdečního svalu, arteritidě (zánětu tepen) a stenokardii (bolesti na hrudi). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAGNEROT UŽÍVAT

Neužívejte Magnerot

Jestliže jste alergický(á) na magnesium orotát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek nesmí být užíván u stavů s vysokou hladinou hořčíku v krvi, popř. s příznaky jeho předávkování - svalovou ochablostí, a dále u onemocnění myasthenia gravis.

Užívání přípravku není vhodné současně s barbituráty, léky, které tlumí centrální nervovou činnost nebo léky pro spaní.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magnerot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Magnerot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Než začnete současně s užíváním přípravku Magnerot užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Hořčík obsažený v přípravku má vzájemně opačný účinek s vápníkem v cílovém působení na srdeční sval a svalové napětí (hořčík zeslabuje sílu srdečního stahu a svalové napětí), zesiluje ochrnující vliv látek typu kurare na periferní svalstvo. Zesiluje účinek streptomycinu, kanamycinu, vankomycinu a bacitracinu, snižuje účinek tetracyklinů. Zesiluje centrálně tlumivé účinky léků na spaní a útlum centrální nervové činnosti.

Při současném užívání železa je nutno si povšimnout, že hořčík může narušit příjem železa. V takovém případě je nutno dodržet interval 2-3 hodiny mezi užitím přípravku s hořčíkem a železem. Totéž platí pro užívání fluoridu sodného.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Magnerot se může užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Magnerot nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Magnerot obsahuje monohydrát laktózy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE MAGNEROT UŽÍVÁ

Dávkování je individuální podle závažnosti nedostatku hořčíku, event. potřeby. Neurčí-li lékař jinak, počáteční dávka je 3krát denně 2 tablety po dobu jednoho týdne, poté 1 až 2krát denně 1 až 2 tablety. Děti od 6 let užívají přípravek Magnerot v dávkování 3x denně 1 tabletu. Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Délku léčby určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnerot, než jste měl(a)

Při eventuálním předávkování nebo nekontrolovaném požití tablet dítětem (které může být provázeno poklesem krevního tlaku, s případnou nevolností až mdlobami, či může vést k dýchacím potížím) je nutno neprodleně vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnerot

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Předávkování může vést až k útlumu vědomí, svalové ochablosti. Dlouhodobé užívání v pozdním těhotenství může vyvolat útlum a svalovou ochablost novorozence.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK MAGNEROT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou je magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tabletě (odpovídá 32,8 mg hořčíku).

Pomocnými látkami jsou povidon K30, mastek, magnesium-stearát, natrium-cyklamát, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Magnerot vypadá a co obsahuje toto balení

Magnerot jsou bílé ploché tablety o průměru 13 mm s dělící rýhou na jedné straně.

Balení obsahuje  100 tablet.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta59 Kč90 % • 626 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 8 267 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč96 % • 1 245 recenzíDalší informace

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

3zákazníci doporučují produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
100 %
průměr z 4 hodnocení
5
4 ×
4
0 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×
 • Pokud vás tedy trápí nedostatek hořčíku a máte dojem, že by se to na zdraví vašeho organismu mohlo negativně projevit, m...

  Zobrazit celou recenzi na 1t.cz

 • , zakoupeno v Zdravotal.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • po užívání produktu již nemám křeče v lýtkách
  • cena
 • , zakoupeno v Zdravotal.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Doporučeno lékařem,doporučuji!

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč90 % • 626 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 8 267 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč96 % • 1 245 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Lékárna pohoda

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Nejlepší produkt na bolesti břicha při PMS, hlavy ... nejsilnější hořčík a skutečně pomůže, po x-letech nepotřebuji žádné růžové pilulky